2-panel mosaic of IC 1848
2-panel mosaic of LDN1495, B7, B7, B211, B212, B214, B216, vdB27, Ced30
2-panel mosaic of NGC 1499
2-panel mosaic of NGC 1499
2-panel mosaic of NGC 2261 & NGC 2264
4-panel mosaic of IC 1396 / Vdb142
4-panel mosaic of IC 1396 / Vdb142
4-panel mosaic of M42 & M43 & NGC 1977
4-panel mosaic of NGC 2244-2237-2238-2239
6-panel mosaic of NGC 6960, NGC 6979, NGC 6992 and NGC 6995
Barnard 150
Barnard 3
Barnard 30, 31 & 32
Barnard 35 & PN: Herschel H34-4
CTB1
IC 1795
IC 2169
IC 2177
IC 348
IC 405
IC 434 & Barnard 33 & NGC 2024
IC 5070
IC 5146
IC 5146
IC 59 & IC 63
LBN 1022
LBN 258 & GM2-41
LBN 438
LBN 534
LDN 1188, LBN 496
LDN 673
LDN1251 & LBN558
LDN1251 & LBN558
LDN1621, LDN1622, vdB62, vdB63
M1 (NGC 1952)
M17 (NGC 6618)
M20 (NGC 6514)
M27 (NGC 6853)
M42 & M43 & NGC 1977
M45
M57 (NGC 6720)
M78
NGC 1333
NGC 1528 & SH2-209
NGC 1555
NGC 1579
NGC 2170 & NGC 2182
NGC 2174 & NGC 2175
NGC 2264
NGC 2359
NGC 281
NGC 281
NGC 6559
NGC 6888
NGC 6914
NGC 7023
NGC 7129
NGC 7293
NGC 7380
NGC 7583
NGC 7635
NGC 7822 & Cederblad 214
NGC1788
PK 136+05 and PK 136+4.1
PK164+31.1
PK205+14.1 or SH2-274
Pre 8
SH2-129 & OU4
SH2-150 & vdB154
SH2-170
SH2-187, LDN1318
SH2-280
Sharpless 132
The Wall in NGC 7000
The Wall in NGC 7000
van den Bergh 155 / SH2-155 / Caldwell 9
vdB 31, B27, B28, B29
vdB 7 & 9, LDN 1355
vdB136, LBN 312, LDN 906
vdB14
vdB140, LBN 446, Cederblad 191, SH2-129
Vdb141
Vdb142
vdB149, vdB150, LDN1235
vdB15
vdB152
vdB16, LBN 746, LDN 1452
vdB18, LDN 1434, LBN 720, LBN 721
vdB4 / NGC 225